काटेरी केंड
 

काटेरी केंड हा मासा खाडीत कमी प्रमाणात कमी प्रमाणात आढळतो. खोल समुद्रात हा जास्त प्रमाणात आढळतो. याचे काटे विषारी असतात त्यामुळे हा मासा खाल्ला जात नाहीत. काटा लागल्यास जखम होते. पूर्ण वाढ झालेल्या माशाचा आकार मोठा असतो.

 

Share Tweet Follow Share Email Share