अळंबी प्रजाती

Russula sp.
Pleurotus sp
Ganoderma
Ganoderma sp
Parasola sp
microporus xanthopus
Pleurotus sp
Crepidotus sp.
Phallus indusiatus
घावनी अळंबी (ऑगस्ट २०२२) - लक्ष्मी नारायण वाचनालयाजवळ)
घावनी अळंबी - जुलै २०२३ - ठिकाण - हुर्सेवाडी (छायाचित्र - मोहन धुरी)